Bjäre härads biodlareförenings räkenskaper år 1898. Debet och kredit gick ihop, 5.50 kronor.

Nedanstående klipp och utdrag är hämtat från det digra material som Artur Persson samlade på sig genom åren och som Bjäre biodlareförening fick överta efter hans bortgång. Man kan sitta och läsa hur länge som helst i de här gamla klippböckerna med tidningsnotiser från 1946 till 1960. Många bekymmer hade dåtidens biodlare också med ibland sviktande medlemsantal men det största bekymret var bidöden genom att ingen lagstiftning reglerade besprutningen av växter som bina besökte. Längst ner i artikeln från föreningens 50-årsjubiléeum står glädjande nog att en sådan lagstiftning hade tillkommit.

Den livaktiga och effektivt arbetande Bjäre biodlareförening kan i år se tillbaka på en 50-årig verksamhet. Det var nämligen den 19 februari 1898 som föreningen bildades av ett antal av häradets biodlare, vid ett sammanträde på Förslövs hotell. Initiativtagare till mötet var inspektör W. Wieslander, Tockarp. Intresset tycks redan från början varit stort, för föreningen erhöll redan vid starten 21 medlemmar, en siffra som samma år steg till 26. Föreningens förste ordförande blev folkskollärare P. A. Söderholm, Västra Ljungby, Förslöv, vilken tillika utsågs till sekreterare och kassör. Till vice ordförande valdes lantbrukare Anton Persson, Boarp, Båstad. Föreningen skulle bilda en krets av S. A. B. F. och deras stadgar antogs samt bestämdes avgiften till 25 öre per år och medlem. Bland de första medlemmarna märktes häradshövding W. Wieslander, Tockarp. Ytterligare två möten hölls detta år, ett i juli och ett i september.

Påföljande år söktes anslag från länets hushållningssällskap för föreningens verksamhet men troligen blev det avslag. Förnyad ansökan ingavs år 1901 med begäran om 150 kronor avsedda att bekosta kurser i biskötsel. Denna gång tycks det ha lyckats bättre då ett flertal sådana kurser hållits. Styrelsens antal utökades år 1900 till tre ledamöter vilket sedan bibehållits.

Redan i begynnelsen av verksamheten tycks import av Krainerbi ha skett, för de gamla protokollen talar om utlottning av bisamhälle av krainerras bland medlemmarna. Anslagen från hushållningssällskapet tycks även ha räckt till inköp av biredskap och litteratur, vilket gratis utdelades till medlemmarna vid mötena, som hölls två gånger om året, skiftesvis hos medlemmarna.

Föredrag om biskötsel anordnades i upplysnings- och propagandasyfte och dessutom har under senare åren, för att stimulera intresset för föreningen och främja biodlingen, utlottning ägt rum på mötena av biredskap, bilitteratur och italienska bidrottningar.

Under de senare åren har föreningen anordnat ett flertal kurser i rationell biskötsel under medverkan av bland annat den nyligen avlidne bikungen Alexander Lundgren, Huddinge m. fl.

Medlemsantalet har under de 50 åren varierat mellan första årets 26 och det nuvarande 148. Den vid starten valde ordföranden P. A. Söderholm innehade denna befattning till 1917 då han avlöstes av folkskollärare Sven Hedlund, Hjärnarp. Från 1925 var rådhusvaktmästare Sven Svensson, Ängelholm ordförande. Från 1928 kyrkovaktmästare Sante Rask, Förslöv vilken avgick 1934 för att efterträdas av herr Ernfrid Börjesson, Förslöv. Denne kvarstod till 1937 då den nuvarande ordföranden herr Artur Persson, Förslöv tillträdde, vilket tillika är sekreterare och kassör. De övriga två nuvarande styrelseledamöterna är Joel Johansson, Rebbelberga och Ivar Olsson, Viarp, Förslöv.

Att Bjäre biodlareförening har haft en stor mission att fylla för biodlingens framåtskridande i häradet och att den även på ett utmärkt sätt fyllt denna behöver inte ställas i tvivelsmål. Tack vare den ständigt i skrift och tal återkommande propaganda för en modern och rationell biskötsel, som förmedlats av föreningen, har medlemmarna i allt högre grad inriktat sig härpå och resultatet har inte uteblivit.

Föreningens förutvarande och nuvarande styrelse, tillsyningsmän och för övrigt envar som verkat för föreningens bästa och därmed även för biodlingens framgång är värda en ärlig eloge och ett tack för deras nitiska och uppoffrande arbete för denna betydelsefulla näring. Detta gäller i särskild grad den nuvarande ordföranden herr Artur Persson, Förslöv, som genom sitt aldrig svikande intresse för den hobby som är hans, nämligen biodlingen, skaffat sig synnerligen grundliga och uttömmande kunskaper om allt vad till modern biodling hör, vilket kommer alla medlemmar tillgodo.

Glädjande nog har även de lagstiftande myndigheterna allt mer och mer fått upp ögonen på vilket värde vår svenska biodling har, icke endast ur produktiv synpunkt utan även ur växtbiologisk sådan. Och detta är icke för snart. Sålunda har en ny giftstadga tillkommit som bland annat under blomningstiden förbjuder besprutning och bepudring av växter och träd med för bi och humlor skadliga preparat. Det berättigade däri kan man förstå, om det är riktigt som av vetenskapsmän gjorts gällande, att livet i dess nuvarande form är otänkbart om bi, humlor och andra insekter, som är verksamma vid pollineringen av våra kulturväxter, skulle försvinna. Den årslön som Sveriges biodlare erhåller för sin möda att skaffa honung är värderad till 5 miljoner kronor, medan det arbete som bina utför för fortplantningen i växtriket uppskattas till 70 miljoner kronor.

Jubiléet firas i dag med en festlig sammankomst för medlemmarna med damer, ca 200 personer, i Åselid i Förslöv. Högtidstalet kommer att hållas av länsförbundets ordförande kantor Carl Hammar, Kristianstad och för övrigt passar man på tillfället att propagera för biskötseln dels genom visning av den nya bifilmen och dels genom utställning och demostration av biredskap av Joel Svensson, Skälderhus. Programmets lättare del upptager samkväm med servering och dans. För att celebrera jubiléet har man även utgett en synnerligen tilltalande och läsvärd 24-sidig skrift med såväl historiskt som aktuellt om föreningen och binäringen. Äran av dess tillkomst kan i första hand orföranden Artur Persson ta åt sig.

Vi slutar denna lilla historik med tillönskan om fortsatt framgångsrik verksamhet för föreningen till gagn och gädje för dem själva och det svenska folkhushållet.

25 år senare

 Även här ser vi Artur Persson som ordförande.